De Algemene Voorwaarden zijn downloaden bij de HOME button. Links onder, kunt u op de button ALGEMENE VOORWAARDEN en PRIVACY VERKLARING klikken om deze te downloaden.

 

Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden lezen:

 

Algemene Voorwaarden - Spelkorting

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 4 - Aanbod en Prijzen

Artikel 5 - Garantie

Artikel 6 - Levering en Levertijd

Artikel 7 - Betaling

Artikel 8 - Klachtenreglement

Artikel 9 - Geschillen

Artikel 10 - Overeenkomst

Artikel 11 - Herroepingsrecht

Artikel 12 - Kosten herroeping

Artikel 13 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 14 - Aanvullende- of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities 

 

 • Consument: Persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep / bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. 
 • Partijen: Spelkorting en de klant samen. 
 • Klant: Degene met wie Spelkorting een overeenkomst is aangegaan. 
 • Bedenktijd: Termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: Mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 
 • Dag: Kalenderdag.
 • Ondernemer: Persoon die producten / diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 
 • Overeenkomst op afstand: Overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten / diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Dhr. van der Star, Spelkorting

Waardijnstraat 63 - 1383 CH - te Weesp

E-mailadres: Info@spelkorting.nl

KvK-nummer: 84421827

Btw-nummer: NL003960728B51

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Algemene Voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

Artikel 4 - Aanbod en Prijzen

 

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tevens geldt dit ook voor de kleuren. 
 5. Alle prijzen die Spelkorting hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 6. Alle prijzen die Spelkorting hanteert voor zijn producten of diensten, kan Spelkorting te allen tijde aanpassen. 
 7. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Spelkorting niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 8. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
 9. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 7, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 
 10. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 
 11. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen
 • de eventuele verzendkosten
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

 

Artikel 5 - Garantie

 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridische en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 maand na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
 5. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 

 

Artikel 6 - Levering en Levertijd

 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of tijdig worden voldaan, heeft Spelkorting het recht om zijn verplichtingen op te schorten, totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 4. Bij een te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Spelkorting kan tegenwerpen. 
 5. De verzending vindt plaats middels de gekozen verzendmethode. De bestelling wordt verstuurd met PostNL, mits anders aangegeven. Tevens kan er gekozen worden om de bestelling bij Spelkorting op te halen. 
 6. Indien er niet gekozen is voor een verzekerde zending, is Spelkorting niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van de zending. 
 7. De geschatte levertijd is één tot drie werkdagen.
 8. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 
 9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 
 10. De levertijd vangt aan op het moment, dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Spelkorting. 
 11. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Spelkorting niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
 12. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 
 13. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Spelkorting niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 14. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient de klant eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Spelkorting, bij gebreke waarvan Spelkorting niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 

Artikel 7 - Betaling

 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen. 
 2. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan is Spelkorting gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 3. Indien de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Spelkorting
 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. 
 5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Spelkorting zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 6. In geval van liquidatie, beslag, surseance of faillissement van betaling aan de zijde van de klant, zijn vorderingen van Spelkorting op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 7. Indien de klant medewerking aan uitvoering van de overeenkomst van Spelkorting weigert, dan is de klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Spelkorting te betalen. 
 8. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

 

Artikel 8 - Klachtenreglement

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten onder de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 
 7. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Spelkorting
 8. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling, Spelkorting ook daadwerkelijk, tijdig bereikt. 

 

Artikel 9 - Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

 

Artikel 10 - Overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen laten voldoen, evenals van de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 4. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. 

 

Artikel 11 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 3. Wanneer de consument gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. Indien de klant na afloop van lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod / uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 12 - Kosten herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

 

Artikel 13 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3, De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slecht indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten; 
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen; 
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;

9 voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

 1. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor dienst: 

 1. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
 3. betreffende weddenschappen en loterijen. 

 

Artikel 14 - Aanvullende- of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn.